Alternativa energikällor

I takt med att elpriserna skjuter i höjden, oron för långtgående klimatförändringar och dessas konsekvenser ökar och misstron mot att kärnkraften verkligen är så säker som dess förespråkare påstår stiger ökar intresset för alternativa energikällor.

I dagsläget står fossila bränslen för 55 % av Europas energiproduktion och kärnkraft för 30 %. Förnybar energi står endast för 15 %, och denna sektor domineras än så länge av gamla vattenkraftverk. Det finns dock alternativ till detta. I mars 2010 presenterades en studie som utredde hur man skulle kunna minska koldioxidutsläppen för energiproduktion i Europa och Nordafrika till noll till år 2050. För att detta ska vara möjligt krävs att elnäten i regionen kopplas ihop till ett system, det s.k. SuperSmart Grid som existerat på idéstadiet sedan 1950-talet. Vidare skulle systemet ta tillvara de unika geografiska förutsättningarna och naturresurserna i olika delar av regionen och utnyttja dessa i elproduktionen. I praktiken innebär detta:

• Solenergi i södra Europa och i Nordafrikas öknar.
• Vattenkraft i floderna och älvarna i Skandinavien och Alperna.
• Vattenkraft både till lands och till havs i och kring Östersjön och Nordsjön.
• Våg- och tidvattenkraft i Kontinentaleuropa.
• Produktion av biomassa på ett flertal platser i Europa.

Detta system skulle vara säkert både i termer av hälsorisker och säkrad energitillgång, och göra SuperSmart Grid-regionen helt oberoende av kol. Även för konsumenter och företag skulle det finnas stora vinster. De storskaliga masstransporterna skulle kunna göras eldrivna, och skulle därmed slippa de straffavgifter som koldioxidutsläpp medför. I Nordafrika, där solenergiproduktionen skulle vara pålitlig och energitillgången närmast obegränsad, skulle levnadsstandarden öka betydligt. Viktiga steg på vägen mot att bygga upp SuperSmart Grid-systemet är bl.a. uppbyggandet av ett gemensam europeisk elmarknad under de kommande tio åren, och ersättandet av Europas och Nordafrikas fossila kraftverk med förnybar energi mellan år 2030 och 2040.

Scroll to top